Ежегодно обучение на ГУТ и КУТ

Ежегодно обучение на ГУТ и КУТ. Обучение ГУТ. Курс КУТ и ГУТ. Ежегодно онлайн обучение на КУТ и ГУТ. Курса е предназначен за представители в комитетите и групите по условия на труд съгласно чл.12 Наредба №4

Ежегодно обучение на ГУТ и КУТ
Предлагаме Ви онлайн ежегодно обучение на членовете в групите и комитетите по условия на труд.
Цена за едно обучавано лице е в размер на 36,00 лева с ДДС.

В цената е включено:
 • Достъп до сайта www.cpomc.eu за 90 дни, издаване на удостоверението след задължителна регистрация и заплащане на проформа фактура която сайта ви генерира автоматично и Ви изпраща на мейла при регистрацията, лекции, филми за безопасност, онлайн тест.
 • Удостоверението се изпраща на посочения от клиента пощенски адрес с куриер за сметка на обучаващото лице.
Обучението се провежда на основание чл. 12. (1) на Наредба № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията.

Обучението напълно отговаря съгласно изискванията на Наредба № 4 от 3.11.1998 г. и Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Удостоверение за годишно / ежегодно обучение се издава съгласно образеца на Приложение №1 на Наредба № 4 от 3.11.1998 г., с което се удостоверяват знания за успешно участие в работата на Групата и/или Комитета по условия на труд.

Издаваното удостоверение от ежегодно обучение на КУТ и ГУТ е напълно легитимно при проверка от Инспекция по труда и одитиращи органи.

Програма за годишно / ежегодно обучение на КУТ и ГУТ съгласно чл. 10. на Наредба № 4 от 3.11.1998 г. е както следва:
 1. Държавна политика, нормативна уредба и управление на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в национален мащаб. Минимални изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
 2. Фирмена политика и организация на дейността по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в предприятието. Основополагащи принципи при осигуряване на безопасност и здраве при работа.
 3. Въвеждане на система за управление на здравословните и безопасни условия на труд. Вътрешни одити на системата по здраве и безопасност при работа.
 4. Права, задължения и отговорности на участниците в трудовия процес, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд: работодател, длъжностни лица, работещи.
 5. Вредни фактори за здравето и безопасността на работещите - видове, въздействие върху здравето и работоспособността, превантивни мерки за защита и промоция на здравето.
 6. Методи за оценка и анализ на професионалните рискове и условията на труд, източници на информация, документиране.
 7. Практическо упражнение: Класификация на трудовите дейности; идентифициране на опасностите при различните трудови дейности; определяне на работниците и служителите, изложени на опасности; определяне елементите на риска; оценка на риска; документиране.
 8. Социално партньорство; права и задължения на представителите; работа в екип; основни задачи на комитетите и групите по условия на труд; съвместна работа със СТМ и длъжностните лица по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ОБЗР).
 9. Организация на контролната дейност, ред и начин за извършване на контрола. Функции и задачи на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове.
 10. Изисквания за подбор, обучение, квалификация, инструктаж и информираност на работещите в областта на безопасността и здравето при работа.
 11. Трудов травматизъм, професионална заболяемост и свързани с труда заболявания, здравни, социални и икономически последици. Докладване на потенциални инциденти. Разследване на злополуки и професионални заболявания. Застраховка за риск трудова злополука.
 12. Специална закрила на някои категории работници. Определяне на места за заемане от трудоустроени и трудоустрояване на работещи. Условия за предоставяне на безплатна храна, намалено работно време и допълнителен годишен отпуск.
Онлайн курсове за обучение по безопасност
Онлайн курсовете за обучение по безопасност предлагат много предимства за вашето обучение, включително:
 • В някои случаи онлайн курс за обучение осигурява по-ефективно обучение от други методи на обучение. Това може да се дължи на способността на онлайн курсовете да предоставят сложни визуални изображения.
 • Онлайн курсовете за обучение по безопасност дават на вашите работници повече контрол и гъвкавост върху неща като темпото на обучение.
 • Понякога, когато обучението, проведено по различни методи, е еднакво ефективно, онлайн курсовете за обучение по безопасност могат да бъдат най-рентабилното решение за обучение, когато обучението може да бъде проведено еднакво ефективно при различни методи на обучение.
 • Онлайн курсовете за обучение по безопасност могат да бъдат по-лесни за използване при провеждане на обучение за голяма работна ръка на база - точно навреме.
 • Онлайн курсовете за обучение по безопасност улесняват работниците при достъпа и прегледа на обучението за периодично опресняване.
 • Онлайн курсовете за обучение по безопасност улеснява предоставянето на стандартно, последователно съобщение за обучение, отколкото (например) обучение, ръководено от инструктори.
 • Онлайн курсовете за обучение по безопасност са по-лесни за провеждане на географски разпределена работна сила или на работници на различни смени.
 • Курсовете за електронно обучение могат да бъдат предоставяни онлайн на мобилни устройства за обучение по мобилна безопасност.
За въпроси:
Национален номер 070020744
тел. +35924900361
e-mail: info@cpomc.eu