Координатор по безопасност и здраве в строителството

Координатор по безопасност и здраве в строителството. Обучение за Координатор по безопасност и здраве в строителството - Наредба РД 07-2. Обучение на Координатор по ЗБУТ

Координатор по безопасност и здраве в строителството2019-05-27
Цена за едно обучавано лице е в размер на 78,00 лева с ДДС.

В цената е включено:
Достъп до сайта за 90 дни, издаване на удостоверението след задължителна регистрация и заплащане на проформа фактура която сайта ви генерира автоматично и Ви изпраща на мейла при регистрацията, лекции, филми за безопасност, онлайн тест.
Удостоверението се изпраща на посочения от клиента пощенски адрес с куриер за сметка на обучаващото лице.

✔️Основание за провеждане на обучението:

✔️От кого се изисква обучение и документ за ?
Наличието на лице, или лица, преминали обучение Координатор по безопасност и здраве в строителството се изисква от:
  • Възложителя на инвестиционно проектиране - когато възлага проектирането на повече от един проектант.
  • Възложителя на строителен обект - когато възлага изпълнението на строежа на повече от един строител, или на строител, който наема подизпълнител/и.
  • Строителни фирми - при участието им в обществени поръчки, конкурси и търгове.
✔️Обучение за Координатор по безопасност и здраве в строителството е предназначен за:
  • Ръководители на фирми;
  • Проектанти;
  • Кнсултанти;
  • Технически ръководители;
  • Отговорници на структурни звена;
  • Органи по ЗБУТ;
  • Координатор по ЗБУТ и др.
✔️На завършилите обучението се издава Удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството, съгласно:
Въпрос: Какъв е срока на валидност на удостоверение за координатор по безопасност и здраве? Какви са изискванията към доказателствата за общ професионален опит в областта на строителството и със завършен курс КБЗ или еквивалент на позиция Инспектор / Координатор по безопасност и здраве?
Отговор: Удостоверенията /Сертификатите, издавани за преминат курс Координатор по безопасност и здраве в строителството по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 22 Март 2004 г. за минималните изисквания за Здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ. Бр. 37 от 2004 г.) са със срок на валидност 1 (една) календарна година.

Въпрос: Задължително ли трябва да се изписва валидността на срока на удостоверението за Координатор по безопасност и здраве?
Отговор: При представяне на удостоверение за Координатор по безопасност и здраве където е нужно е важно доказването на срока му на валидност 1 (една) календарна година.

За въпроси: 
Национален номер 0700 20 744
тел. +359 2 4900361 (А1)

e-mail: info@cpomc.eu