Координатор по безопасност и здраве при работа

Каква е ползата от сключването на договор с нас? Кога е необходимо да имате договор за координатор по безопасност и здраве? Колко струва?

Координатор по безопасност и здраве при работаЗА „КООРДИНАТОР ПО ЗБУТ"

Съгласно изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, ние от "Ви Ес Ти Си" ООД бързаме да съобщим на всички наши клинети, че считано от м.януари 2019г. предлагаме и услугата "Координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежите".Често задавани въпроси

Каква е ползата от сключването на договор с нас?
 • висок и безкомпромисен контрол по спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд на обекта;
 • минимизиране на рисковете при работа;
 • много добра координация между строителите и всички участници в процеса;
 • отлична дисциплина сред работещите на обекта;
 • перфектно изготвена документация по ЗБУТ.

Кога е необходимо да имате договор за координатор по безопасност и здраве?
 • За етапа на изпълнението на строежа - когато възлагате изпълнението на строежа на повече от един строител или на строител, който наема подизпълнител/и.
 • Ако на обекта има само един строител - координатор по безопасност и здраве не е необходим!

Какви са функциите и задълженията на координатора по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа?
Координаторът по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа:

1) координира осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност съгласно ЗЗБУТ при:

а) вземане на технически и/или организационни решения за едновременно или последователно извършване на етапите и видовете СМР;

б) оценяване на необходимата продължителност за извършване на етапите и видовете СМР.


2) координира осъществяването на изискванията за ЗБУТ съгласно чл. 16, т. 1 и на плана за безопасност и здраве съгласно чл. 7, т. 2, когато такъв се изисква от строителите и при необходимост - от защита на работещи, от лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност;

3) актуализира плана за безопасност и здраве по чл. 7, т. 2 и информацията по чл. 7, т. 3 при отчитане на настъпилите изменения с напредването на СМР;

4) организира съвместната работа между строителите, в т.ч. подизпълнителите и включилите се впоследствие в работата строители, на една и съща строителна площадка, осигурява взаимна информация и координира техните дейности с цел защита на работещите и предотвратяване на трудови злополуки и професионални болести, като при необходимост включва в този процес и лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност;

5) координира контрола по правилното извършване на СМР;

6) предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на лицата, свързани с осъществяване на строителството.

Кой може да изпълнява функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа?

 • За етапа на изпълнението на строежа функциите на координатор по безопасност и здраве могат да се изпълняват консултант (за строежи от първа до четвърта категория) и технически ръководител (за строежи от пета категория).

 

Колко струва?

 • С цел да предоставим атрактивна цена, която е съобразена с конкретните нужди и изисквания на всеки един клиент, ценовата ни политика е строго индивидуална. Но, с предлаганата от нас услуга, винаги се опитваме да се съобразяваме с изискванията и възможностите на клиента, размерът на местните заплати и винаги постигаме взаимно изгодни договорености.
 • Нашите договорени цени са крайни с включен начислен 20% ДДС и включват всички разходи за командировки, транспорт и материали и не подлежат на преговаряне и промяна за договорения срок.
 • За да можем да изготвим конкретна ценова оферта, съобразена с Вашите конкретни изисквания, очаквания и особености на работа, моля, направете своето запитване или ни потърсете на посочените телефони във формата за контакт.

 

Кой заплаща на координатора?

 • Заплащането се извършва от възложителя съгласно сключен договор.

 

Кога приключва договора между възложител и изпълнител /координатор по безопасност и здраве/?

 • След приключване на строително монтажните дейности и/или при предсрочно прекратяване.