Курс по първа долекарска помощ

Курсът е предназначен за работници и служители от предприятия и фирми, държавни и общински учреждения и ведомства. Курсове по първа помощ. Първа долекарска помощ. Обучение по първа долекарска помощ. Курс по първа долекарска помощ 2019

Курс по първа долекарска помощ
2019-05-27
Цена: 30,00 лева с ДДС Удостоверението се изпраща на посочения от клиента пощенски адрес с куриер за сметка на обучаващото лице.

Основание за провеждане на обучение по :
✔️В съответствие с чл. 20 ал. 1 от Закона за Здравословни и безопасни условия на труд за предотвратяване на вредните последици в случаи на извънредни обстоятелства и съобразно спецификата на дейността и големината на предприятието работодателят:
 • осигурява организация за действия по ликвидиране на опасността, оказване на първа помощ, противопожарна охрана и условия за евакуация на работещите, както и контактите със спешна медицинска помощ и структурите за пожарна безопасност и защита на населението;
 • определя работещите, които ще изпълняват мерките за ликвидиране на опасността, първа помощ, борба с пожарите и евакуация на работещите, като броят, обучението и предоставеното им за целта оборудване съответстват на специфичните рискове и на големината на предприятието.
 • Мерките и правилата за осигуряване на първа помощ, противопожарна охрана и спешна медицинска помощ в случай на аварии в предприятията и организациите и обучението на работещите.
✔️В съответствие с правила за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа, утвърдени със Заповед № РД 09-410 от 1994 г..Съгласно чл.3, ал. 1 и 2 от Правилата „първа долекарска помощ се оказва от работниците и служителите. Обучението на работниците и служителите по правилата за оказване на първа долекарска помощ се прави в рамките на прилаганите форми за инструктаж и обучение на работещите по безопасните методи на труд, съобразено с конкретните рискове за здравето.
✔️В съответствие с чл.14, ал.2 от Наредба № 3 от 25.01.2008 година за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.
 • работници и служители от производствени предприятия и фирми;
 • длъжностни лица по здраве и безопасност при работа и лица, провеждащи инструктажи по пожарна безопасност;
 • специалисти по безопасност и здраве;
 • длъжностни лица по здраве и безопасност;
 • отговорници по пожарна безопасност;
Теоретичната информация е на написана на достъпен език, с минимално използване на медицинска терминология. Всички правилни действия и мерки са класифицирани стъпка по стъпка в ясни и логично описание.

Съдържание на обучението по първа долекарска помощ:
От кого се изисква това обучение и документ?
 • Наличието на лице, или лица, преминали обучение по първа долекарска помощ изисква от:
 • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда" ( Инспекция по охрана на труда) - за всички фирми, без значение от предмета им на дейност.
 • Сертификационен одит за издаване на международно валидни ISO сертификати
 • ISO 9001:2008
 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2004
 • ISO 14001:2015
 • BS OHSAS 18001:2007
 • ISO 22000:2005
 • ISO/IEC 27001:2013
 • ISO (ИСО) Сертификация
На завършилите курса се издава , съгласно чл. 20, ал. 1 от Закона за Здравословни и безопасни условия на труд, чл. 3, ал. 1 и 2 от Правилата за първа долекарска помощ на Заповед № РД 09-410 от 1994 г. и съгласно чл.14, ал.2 от Наредба № 3 от 25.01.2008 год. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

Допълнителни указания:
Таксата за участие включва: Онлайн презентации, помощни материали, персонални консултации и издаване на документ за обучение.

Плащането се извършва само по банкова сметка:
Фирма: Медик Консултинг ООД
Банка: Алианц Банк България АД
Клон: ФЦ Дондуков
IBAN: BG74BUIN95611000478420
BIC: BUINBGSF

За въпроси:
Национален номер 0700 20 744
тел. +359 2 4900361 (мтел)
e-mail: info@cpomc.eu

Удостоверението се изпраща на посочения от клиента пощенски адрес с куриер за сметка на обучаващото лице.