Курс 4-та квалификационна група по електробезопасност

За придобиване на четвърта квалификационна група се изисква стаж с трета квалификационна група при съответното образование.Курс 4-та квалификационна група по електробезопасност. Придобиване, потвърждаване, удължаване срока на валидност на квалификационна група по електробезопасност до и над 1000 V

Курс 4-та квалификационна група по електробезопасност


Цена: 96,00 лева с ДДС Удостоверението се изпраща на посочения от клиента пощенски адрес с куриер за сметка на обучаващото лице.

Онлайн (дистанционно) обучението на електротехническия и неелектротехнически персонал за придобиване и потвърждаване на квалификационна група по електробезопасност съгласно Правилника по безопасност и здраве при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000V (обн. ДВ бр.21/11.03.2005 г., в сила от 1.06.2005 г.), издаден от МЕЕР и МТСП и издаване на валидно удостоверение за за едногодишен период.

Онлайн (дистанционно) обучение е предназначено за: 
 • лица, които пряко организират и ръководят изпълнение на работи по експлоатация
 • профилактика и ремонт
 • издаващи наряди и отговорни ръководители
 • лица, които извършват висококвалифицирани работи по настройки, изпитване, измерване
 • енергетици
 • електротехници
 • електромонтьори
 • лицата управляващи машини и съоръжения захранвани с електроенергия
 • механици
 • монтажници
 • електроженисти
 • лица работещи с ръчни електрически инструменти
 • кранисти на кранове с електрозадвижване
 • водачи на повдигателни съоръжения
 • специалисти извършващи профилактика, ремонт и настройка на компютърна техника
 • оперативно-ремонтен персонал
 • настройчиците на КИП и А
 • лаборантите в ел. лаборатории
 • лицата които водят Дневника за изправността на ръчните електрически инструменти
 • лицата, които ръководят работата по техническата експлоатация
 • обслужване и ремонт които извършват висококвалифицирани работи по настройки, изпитвания, измервания
 • лица издаващи наряди за ел. уредби до и над 1000 V. и др.

- програмите за обучение представени тук са примерни и могат да се допълнят в зависимост от изискванията на работодателя (обучавания) и условията в които работи обучаваното лице.
 - тестовете могат да се променят в зависимост от условията в които работи обучавания, длъжността която заема и изискванията на работодателя.

Допълнителни указания:
Таксата за участие включва: Онлайн презентации, помощни материали, персонални консултации и издаване на документ за обучение.

Плащането се извършва само по банкова сметка: Медик Консултинг ООД
Банка: Алианц Банк България АД
Клон: ФЦ Дондуков
IBAN: BG74BUIN95611000478420
BIC: BUINBGSF

За въпроси: 
Национален номер 0700 20 744
Тел. +359 2 4900361 (мтел)
e-mail: info@cpomc.eu

Удостоверението се изпраща на посочения от клиента пощенски адрес с куриер за сметка на обучаващото лице.