Обучение за координатор по безопасност и здраве в строителството

Дистанционни обучения по ЗБУТ за Строителни фирми. Обучение за координатор по безопасност и здраве в строителството 2022

Обучение за координатор по безопасност и здраве в строителството

2020-04-05

Какво е координатор на здравето и безопасността на труда?

Координаторът по здравословни и безопасни условия на труд предоставя оперативна помощ и консултантски услуги на:
Работници и мениджъри в управлението на здраве и безопасност и предотвратяването на трудови злополуки и наранявания.
Законодателно изискване е всяка организация заета в сектор строителство да предоставя консултантски услуги на здраве и безопасност на всички работници на работното място, за да се улесни ефективното управление на здравето и безопасността на труда и рисковете при работа.

Роли на координатора по здравословни и безопасни условия на труд
 • Координиране и улесняване на навременните, експертни съвети относно здраве и безопасност при работа и помощ на мениджърите при управлението на безопасност при работа. Това включва и популяризирането на здраве и безопасност при работа в рамките на съоръжение или услуга.
 • Анализиране на данните за следене на тенденциите в произшествия и инциденти и предоставяне на доклади при необходимост;
 • Мониторинг на персонал / посетител / изпълнител / сигурност / отчети за трудови злополуки;
 • Провеждане на обучения на работниците по здраве и безопасност с практики и законодателство;
 • Комуникация с ръководството за докладване на състоянието на професионалното здраве и програма за безопасност;
 • Разработване и преглед на документацията на системата за безопасност на труда, като политики, процедури и наръчници;
Необходими квалификации
Изисквания за Координатор по ЗБУТ и Контрол по качеството при първоначалното им вписване в Регистъра на Камарата на Строителите в България.

Изискванията за лицето за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност са:

 • техническо образование, независимо какво;
 • трудов договор със строителя и с вътрешна заповед да му е възложено изпълнението на тази функция.
Изискванията за лице по безопасност и здраве са:
 • средно образование;
 • трудов договор със строителя;
 • преминаване на ежегодно обучение съгласно чл. 7, ал. 5, т. 2 от Наредба № рд-07-2 от 16 декември 2009 г. За условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

 - за Камарата на Строителите 

Цена: 78.00 лева с ДДС Удостоверението се изпраща на посочения от клиента пощенски адрес за негова сметка!
Преди заявяване на обучение регистрацията на сайта е задължителна!
Функциите на координатора по безопасност и здраве при извършване на строително-монтажните работи са регламентирани в чл.11, Наредба № 2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Строителните фирми трябва да посочат наличието на правоспособен персонал по спазване на здравословни и безопасни условия на труд при първоначалното им вписване в Регистъра на Камарата на Строителите в България, както и при ежегодното му потвърждаване.
Координаторът по безопасност и здраве се определя от Възложителя или от упълномощеното от него лице:
 • за етапа на инвестиционното проектиране - когато възлага проектирането на повече от един проектант;
 • за етапа на изпълнението на строежа - когато възлага изпълнението на строежа на повече от един строител или на строител, който наема подизпълнител/и.
Въпрос: Какъв е срока на валидност на удостоверение за координатор по безопасност и здраве? Какви са изискванията към доказателствата за общ професионален опит в областта на строителството и със завършен курс КБЗ или еквивалент на позиция Инспектор / Координатор по безопасност и здраве?
Отговор: Удостоверенията /Сертификатите, издавани за преминат курс Координатор по безопасност и здраве в строителството по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 22 Март 2004 г. за минималните изисквания за Здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ. Бр. 37 от 2004 г.) са със срок на валидност 1 (една) календарна година.
Въпрос: Задължително ли трябва да се изписва валидността на срока на удостоверението за Координатор по безопасност и здраве?
Отговор: При представяне на удостоверение за Координатор по безопасност и здраве където е нужно е важно доказването на срока му на валидност 1 (една) календарна година.
  Както и , и  е необходимо да преминават ежегодно обучение за повишаване на своите знания.
  Обучението за Координатор се удостоверява със удостоверение за завършено обучение, издаден от Служба по трудова медицина към Медик Консултинг ООД и издава необходимото удостоверение.

  Цена: 48.00 лева с ДДС - Удостоверението се изпраща на посочения от клиента пощенски адрес за негова сметка!
  Преди заявяване на обучение регистрацията на сайта е задължителна!
  Обучението е подходящо както за строителни фирми, така и за всякакви други фирми и организации. Във всяка организация е необходимо да има минимум едно лице, назначено на трудов договор, което да изпълнява задълженията на ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ.

  Обученията се провеждат ежегодно.
  Всяка строителна фирма трябва да има назначено на трудов договор длъжностно лице по безопасност и здраве при работа. Неговата функция е да контролира и организира изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове, и спазването на здравословните и безопасни условия на труд. 

  Необходимо е длъжностното лице да има техническо или друго подходящо образование. Съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, е необходимо длъжностните лица да повишава ежегодносвоите знания чрез специализирано обучение.

  В допълнение на изискванията на Наредба РД-07-2 от 16.12.2009г., строителните фирми трябва да посочат наличието на правоспособен персонал по спазване на здравословни и безопасни условия на труд при първоначалното им вписване в Регистъра на Камарата на Строителите в България, както и при ежегодното му потвърждаване.
  Обучението за  се удостоверява със удостоверение за завършено обучение, издаден от Служба по трудова медицина към Медик Консултинг ООД и издава необходимото удостоверение.

  Работа със скеле, люлки и платформи

  Цена: 144.00 лева с ДДС - Удостоверението се изпраща на посочения от клиента пощенски адрес за негова сметка!
  Преди заявяване на обучение регистрацията на сайта е задължителна!
  Провежда се съгласно:
  • Наредба № 16 от 31 май 1999 г. За физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести (Наредбата се прилага при всички случаи, когато се извършва ръчна работа с тежести.)
  • Наредба РД-07-2
  • Закона за Здравословните и Безопасни Условия на Труд.
  Курсът е в помощ на работодателя, съгласно задължението да осигурява на работещите обучение и инструктаж за правилните начини за ръчна работа с тежести, включващи вдигане, преместване, носене, поставяне, разтоварване, подреждане на различните видове тежести, и информация за рисковете, на които са изложени, ако работата с тежести не се изпълнява правилно.
  Намалете риска при работа на своите служители, за да повишите тяхната безопасност към работното място!
  В края на обучението ще придобиете легитимно Удостоверение.
  Обучението за Работа със скеле, люлки и платформи се удостоверява със удостоверение за завършено обучение, издаден от Служба по трудова медицина към Медик Консултинг ООД и издава необходимото удостоверение.

  : Наредба № 16/31.май.1999 г. за физиологични норми и правила

  Цена: 42.00 лева с ДДС - Удостоверението се изпраща на посочения от клиента пощенски адрес за негова сметка!
  Преди заявяване на обучение регистрацията на сайта е задължителна!
  Провежда се съгласно:
  • Наредба № 16 от 31 май 1999 г. За физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести (Наредбата се прилага при всички случаи, когато се извършва ръчна работа с тежести.)
  • Наредба РД-07-2
  • Закона за Здравословните и Безопасни Условия на Труд.
  Курсът е в помощ на работодателите, съгласно тяхното задължение Работодателят да осигурява на работещите обучение и инструктаж за правилните начини за ръчна работа с тежести, включващи вдигане, преместване, носене, поставяне, разтоварване, подреждане на различните видове тежести, и информация за рисковете, на които са изложени, ако работата с тежести не се изпълнява правилно.
  Обучението за Безопасност при ръчна работа с тежести се удостоверява със удостоверение за завършено обучение, издаден от Служба по трудова медицина към Медик Консултинг ООД и издава необходимото удостоверение.

  Цена: 78.00 лева с ДДС - Удостоверението се изпраща на посочения от клиента пощенски адрес за негова сметка!
  Преди заявяване на обучение регистрацията на сайта е задължителна!
  Онлайн курс на обучение съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, закона на Камарата на строителите, Закон за техническите изисквания към продуктите и др.
  Издаваме легитимно Удостоверение за преминато обучение за Осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност, което можете да използвате пред Камарата на строителите, за участие в конкурси, пред ИТ ивсички други случаи, при които се изисква.
  Вашето обучение е в удобна и практична онлайн форма, и започва веднага.
  Обучението за Контрол върху качеството на изпълнение на строителството се удостоверява със удостоверение за завършено обучение, издаден от Служба по трудова медицина към Медик Консултинг ООД и издава необходимото удостоверение.