Определяне на координатор по безопасност и здраве на строителен обект

Как се определя лицето, което изпълнява функциите на координатор по безопасност и здраве по време на строителството? Длъжността “Коор­ди­на­тор по безопасност и здраве в строителството” е въведена с Наредба №2/2004 за минималните изисквания за здравословни

Определяне на координатор по безопасност и здраве на строителен обект
Как се определя лицето, което изпълнява функциите на координатор по безопасност и здраве по време на строителството?

Длъжността “Коор­ди­на­тор по безопасност и здраве в строителството” е въведена с Наредба №2/2004 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
  • Всеки изпълнител на строителния обект е задължен да осигурява здравословни и безопасни условия на труд. Ако на обекта има само един строител, такъв координатор не е необходим, защото задълженията на изпълнителя за осигуряване на безопасност обхващат всички работещи на този обект. 
  • Но когато на обекта има повече от един изпълнител, при едновременното или при последователното изпълняване на СМР са възможни рискове от злополуки или аварии вследствие на некоординирани действия на различните изпълнители. Затова разпоредбата на чл. 5 от посочената Наредба № 2 задължава възложителя да осигури необходимата координация чрез определен от него служител - координатор по безопасност и здраве.
  • Съгласно чл. 160, ал. 2 от Закона за устройство на територията взаимоотношенията между участниците в строителството се уреждат с писмени договори. 
  • Поради това възложителят на строителната дейност е длъжен с писмен договор да възложи функциите на координатор по безопасност и здраве на лице, отговарящо на изискванията на наредбата.