Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в предприятията

Основните задължения на работодателя относно осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд са регламентирани В Кодекса на труда (глава XIII) и Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) (глава III)

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в предприятията

Задължения на работодателите за осигуряване на ЗБУТ


Основните задължения на работодателя относно осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд са регламентирани В Кодекса на труда (глава XIII) и Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) (глава III).

 

Работодателят е длъжен:

1. да осигури прилагането на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд за работните места, трудовия процес и при използване на предоставеното работно оборудване. Посочените задължения подробно са определени в Наредба № 7 на МТСП и МЗ от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (ДВ, бр. 88 от 1999 г.);

2. да направи оценка на риска за здравето и безопасността и да предоставя на работещите информация за рисковете (оценката на риска обхваща работните процеси и работното оборудване, помещенията, работните места, организацията на труда, използването на суровините и материалите, и други фактори на работната среда). Изискванията са конкретизирани с Наредба № 5 на МТСП и МЗ от 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска (ДВ, бр. 47 от 1999 г.);

3. да определи едно или повече длъжностни лица с подходящо образование и квалификация или да създаде специализирана служба за защитата и профилактиката на професионалните рискове. Конкретният нормативен акт е Наредба №3 от 1998 г. на МТСП за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове (ДВ, бр. 91 от 1998 г.);

4. да осигури на своите работници и служители медицинско обслужване от служба по трудова медицина. Условията и редът за осъществяване дейността на службите по трудова медицина са определени с Наредба № 3 на МТСП и МЗ от 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (ДВ. бр.14 от 2008г.);

5. да осигури на всеки работещ подходящо обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа. Условията и редът за провеждане на обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа са регламентирани с Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работното място на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 102 от 2009 г);

6. да подава годишна декларация в териториалната дирекция "Инспекция по труда" по адреса на регистрация на предприятието в срок до 30 април на следващата година. Редът за подаване на декларацията е уреден в Наредба № 3 за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 19 от 9.03.2010 г.).;

7. да отчита специфичните опасности за работниците и служителите, които се нуждаят от специална закрила, включително и тези с ограничена работоспособност, и да предвиди за тези лица улеснения на работните им места при изпълнение на трудовите функции;

8. да се консултира с работниците и служителите или с техни представители и организации при: обсъждането и приемането на всички мерки, които се отнасят до здравето и безопасността на работниците и служителите; определянето на работници и служители, които ще извършват дейности по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, първа помощ, борбата с пожарите и евакуацията на работниците; планирането и организацията на обучението на работниците и служителите по здравословните и безопасни условия на труд.

9. да учреди комитет или група по условия на труд в предприятието или организацията и в техните структурни звена;

10. да организира първоначално и ежегодно обучение на членовете на комитетите и групите по условия на труд. Редът, изискванията, съдържанието и обхватът на обучението са уредени в Наредба № 4 от 1998 г. на МТСП и МЗ за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията (ДВ, бр. 133 от 1998 г.);

11. да предприеме необходимите мерки за координация на действията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, когато на един обект или работна площадка се извършва работа от работници и служители на други работодатели;

12. да установява, разследва, регистрира и отчита задължително всяка станала трудова злополука и професионално заболяване. Подзаконовите нормативни актове в посочените области са: Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки, приета (ДВ, бр. 6 от 2000 г.) и Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести (ДВ, бр. 65 от 2008 г.);

13. при работа с високо нервно-психическо натоварване, наложен ритъм, монотонност и принудителна работна поза, определена трудова норма и при сменна работа да въвежда физиологични режими на труд и почивка. Условията и редът за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка са определени с Наредба № 15 на МТСП и МЗ от 1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа (ДВ, бр. 54 от 1999 г.);

14. при извършването на работа, свързана с риск за здравето и безопасността, който не може да се отстрани по друг начин със средства за колективна защита, да осигурява на работещите необходимите лични предпазни средства и специално работно облекло. Конкретните изисквания са определени в Наредба № 3 на МТСП и МЗ от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място (ДВ, бр. 46 от 2001 г.);

15. да вземе мерки за предотвратяване на вредните последици в случаи на извънредни обстоятелства, съобразно спецификата на дейността и големината на предприятието, като осигурява организация за ликвидиране на опасността, за оказване на първа помощ, за борба с пожари и условия за евакуация на работниците и служителите;

16. да застрахова за риск "трудова злополука" работниците при съществуването на опасност за живота и здравето им. Условията и редът за задължително застраховане за риска "трудова злополука" на работещите, са определени с Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука" (ДВ. бр.15 от 2006г.);

17. да създаде организация за осъществяване на наблюдение и контрол от преките ръководители и други длъжностни лица в предприятието по изпълнението на предприетите мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и да търси отговорност при констатиране на нарушения.

 

Всички разходи, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, са за сметка на работодателя.

 


Задължения на работниците и служителите за осигуряване на ЗБУТ

Задълженията на работниците и служителите за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в предприятията са свързани с изпълнението на трудовите им дейности. Съобразно възложената работа, работникът или служителят е длъжен да спазва техническите и технологическите правила, както и да спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд (чл. 26, т. 5 и 6 от КТ). Т.е. основно задължение на всеки работник е активно да участва в осигуряването на безопасните и здравословни условия на труд и да се грижи както за собственото си здраве и безопасност, така и за здравето и безопасността и на другите лица, пряко засегнати от неговата дейност (чл. 33 от ЗЗБУТ).

 

Съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд, работниците и служителите в съответствие със своята квалификация и дадените им инструкции са длъжни:

-  да използват правилно машините, апаратите, инструментите, опасните вещества и материали, транспортните средства и другото работно оборудване;

-  да използват правилно дадените им лични предпазни средства и специално работно облекло и след употреба да ги връщат на съответното място за съхранение;

- да използват правилно и по предназначение и да не отстраняват, прекъсват, изключват или променят самоволно средствата за колективна защита и предпазните устройства, с които са оборудвани машините, апаратите, инструментите, предприятието или сградата. Всеки работещ, който временно отстрани средство за защита или сигнализация при извършване на ремонт, монтаж, профилактика и други, е длъжен да го възстанови незабавно или да предприеме други защитни мерки със същата ефективност;

- да информират незабавно работодателя или съответните длъжностни лица за всяка възникнала ситуация при работа, която може да представлява непосредствена опасност за тяхното здраве и за всички неизправности в средствата за колективна защита;

- да съдействат на работодателя при изпълнението на дейностите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и на предписанията от контролните органи и др.